Μετά την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που έκανε δεκτή την προσφυγή του πρώην δημάρχου Μεσολογγίου, Νίκου Καραπάνου συνεδριάζει και πάλι το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος την προσεχή Τρίτη 16/2, στις 7 το απόγευμα, με τηλεδιάσκεψη.

Στην πρόσκληση και για το συγκεκριμένο θέμα περιέχεται η πρόταση του κ. Καραπάνου για το τεχνικό πρόγραμμα κάτι που δεν είχε γίνει στην αντίστοιχη συνεδρίαση της 29ης Δεκεμβρίου 2021, με ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Επίσης στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και η πρόταση για τη σύναψη δανείου του δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

 

1.        Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2021  (εισηγητής κ.Λύρος Κων.–Δήμαρχος).
2.        Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με επανακαθορισμό θέσης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Αιτωλικού (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Αιτωλικού

3.        Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση πινακίδας έξω από το κτίριο ‘‘Χρυσόγελου’’ επί της οδού Φ. Κατάσου στην Κοινότητα Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).

Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου

4.        Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρ. 9 του Ν.2881/2001 σχετικά με ναυάγια κλπ.  (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
5.        Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπών  του Π.Δ.31/2018 και του άρθρ. 35 του Γεν. Κανονισμού Λιμένα (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
6.        Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακίνητων του Δήμου έτους 2021 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
7.        Έγκριση συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
8.        Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έκθεσης Δ’ τριμήνου του οικον. έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
9.        Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συβάσεων προμηθειών για το έτος 2021 βάσει του Ν.4412/16 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
10.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν.4412/16 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
11.    Έγκριση απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου (εισηγήτρια κα.Περσ. Μελαχρή–Αντιδήμαρχος).
12.    Έγκριση όρων επενδυτικού δανείου από Τ.Π.&Δ. για την εκτέλεση του έργου ‘‘ Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).