Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου την Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
2. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
3. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπ/σμού σύμφωνα με το άρθρο 6 “Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ“, της Κ.Υ.Α. οικ. 55905/29.07.19 (Φ.Ε.Κ. 3054/Β΄/29.07.19): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020″ (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγήτρια κα.Γερασ. Γούργαρη–Δημοτική Σύμβουλος).
5. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών απεντόμωσης (εισηγήτρια κα.Περσ. Μελαχρή–Αντιδήμαρχος).
6. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 12/2020 απόφασής μας περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
7. Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας για τα έτη 2020, 2021και 2022 (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).
8. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αποζημίωσης γης ιδιοκτησιών κλπ. στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Αντων. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).
9. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Γεωργ. Σωτηρακόπουλος–Δημοτ. Σύμβουλος).
10. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την ομαλή λειτουργία των δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜεΑ (εισηγητής κ.Γεωργ. Σωτηρακόπουλος–Δημοτ. Σύμβουλος).
11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την υπηρεσία ‘‘Υποστηρικτικές
δράσεις του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου
της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» (υποέργο 2)’’ στα πλαίσια της πράξης
‘‘Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις
Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου’’ (MIS 5030143) (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
12. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Χρυσοβεργίου’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
13. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κατοχής, Νεοχωρίου και λοιπών κτιρίων’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αποκατάσταση τμημάτων οδών και τεχνικών έργων στην Τ.Κ. Αγ. Ηλία, Δ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Κ. Κατοχής που προκλήθηκαν από τις έντονες καιρικές συνθήκες’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘ Έργα αποκατάστασης σε οδούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου από βλάβες που προκλήθηκαν λόγω φυσικών φαινομένων’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πεζοδρόμηση δυτικής κάθετης & εξωραϊσμός ανατολικής κάθετης οδού πλατείας Τ.Κ. Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Βελτίωση της ύδρευσης των οικισμών Αμπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα Τ. Κ. Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος Τ. Κ. Αργυρού Πηγαδιού Δήμου Θέρμου’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
18. Έγκριση ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Συγκοινωνιών (Συνεργείο ηλεκτρολόγων) (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
19. Επιχορήγηση συλλόγου (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
20. Αναμορφώσεις τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος – Αντιδήμαρχος).
21. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).