Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, θα γίνει την 6η Απριλίου 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 10.00 και λήξης 14.00 .
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 τευχ. Α), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ’αριθμ.40/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου που πλήττεται από τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν της ΠΝΠ της 20ης. 03. 2020 (ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχ. Α΄) (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
2. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγήτρια κα.Γερασ. Γούργαρη–Δημοτική Σύμβουλος).
3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τελών χρήσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2020 (εισηγητής Κώστας Λύρος–Δήμαρχος).
4. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2021-2024 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο (εισηγήτρια κα.Περσ. Μελαχρή–Αντιδήμαρχος).
6. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης δικτύων δημοτικού φωτισμού (εισηγητής Κώστας Λύρος–Δήμαρχος).
7. Αποδοχή ένταξης του έργου ‘‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες’’ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ στον άξονα προτεραιότητας ‘‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων’’ (εισηγητής Κώστας Λύρος–Δήμαρχος).
8. Έγκριση τροποποίησης της υποβληθείσας μελέτης του έργου ‘‘Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας’’ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση αγροτικής οδοποιίας» (σχετική η υπ’αριθμ. 230/2018 απόφασή μας) (εισηγητής Κώστας Λύρος–Δήμαρχος).
9. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
10. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αποδοχή ποσού για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αποδοχή ποσού για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).