Ανακοίνωση
για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων  οφειλών προς
το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Σύμφωνα
με το άρθρο 110 του
 N. 4611/2019
Με το άρθρο 110 του Ν. 4611/2019 δίνεται
η δυνατότητα ρυθμίσεως  οφειλών προς το
Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν
έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου.
Στη παρούσα ρύθμιση υπάγονται το
σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι και 16/09/2019, ρυθμίζονται και
καταβάλλονται  με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής
, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης
καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης 
ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Αριθμός Δόσεων
Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων
Εφάπαξ
100%
2 έως 24
80%
25 έως 48
70%
49 έως 72
60%
73 έως 100
50%
 Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες , πλην
της τελευταία που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην
της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ(20 €).
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο
Τμήμα Ταμείου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σταυροπούλου 31, 1ος
όροφος,  στο Μεσολόγγι, μέχρι και 16/09/2019
(καταληκτική ημερομηνία).
Για τον Δήμο Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου
Ο Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Καρβέλης