Για τις εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα και στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις θα συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα 22/2 το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου.

Αναλυτικά η πρόσκληση της συνεδρίασης: 

 

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 20.00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής  του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1.      Συζήτηση  σχετικά  με  την  πρόταση  αναδιοργάνωσης  των  Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών  (εισηγητής κ.Λύρος Κων.–Δήμαρχος).
2.      Αίτημα Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου μας, για την έκδοση ψηφίσματος, για τον ρόλο και τρόπο εκλογής των Κοινοτήτων στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο