ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωτών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
Η Π.Ε. Αιτωλ/νίας, προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια εκτυπωτών νέου τύπου στα πλαίσια της υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες έκδοσης αδειών κυκλοφορίας, οδήγησης κ.λ.π. από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών και έχοντας υπόψη:
 
 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.4.2012).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α 1995) «Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 « Κανονισμός προμηθειών δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225Α /27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22.1.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» άρθρα 12 &13. Σύμφωνα με το αριθ. 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. « η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».
6. Την αριθ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τ.β.) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/ 16.3.2007) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί «συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
8. Την υπ’ αριθμό 220/30.10.2013 (21η συνεδρίαση) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ενέκρινε το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Π.Δ.Ε. και επικαιροποίησε τον εγκριθέντα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 30844/31-07-2013 Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
9. Την αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και το από 25.8.2014 Πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής Αρχής της Π.Δ.Ε.
10. Την αριθ. 187/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας εκτυπωτών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νίας , κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
11. Το αριθ. 107056/402/16.4.2014 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε. & το αριθ. 133804/13840/16.5.2014 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλ/νίας. 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Δ.Ε. για την προμήθεια εκτυπωτών νέου τύπου στα πλαίσια της υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες έκδοσης αδειών κυκλοφορίας, οδήγησης κ.λ.π. από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 390, Κ.Α.Ε. 1729 & 0869 με τον ποσό των 9.600,00 ευρώ, το οποίο θα κατανεμηθεί ανάλογα.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή καλύπτοντας τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει οκτώ (8) εκτυπωτές και οι οποίοι θα κατανεμηθούν ως εξής:
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών – Μεσολόγγι : 3 τεμάχια
Τμήμα Μεταφορών Αγρινίου : 3 τεμάχια
Τμήμα Μεταφορών Ναυπάκτου : 2 τεμάχια
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται στο παράρτημα.
Οι προσφορές θα τοποθετηθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρείς επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, ως εξής:
1. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος και θα περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην συνέχεια.
2. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» , ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου , σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης.
3. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» , οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
Οι παραπάνω φάκελοι θα αποστέλλονται στην : Π.Ε. Αιτωλ/νίας
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Διοικητήριο-Μεσολόγγι 30200
και θα φέρουν την ένδειξη:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

(στοιχεία υποψηφίου )
………………………………………………  

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι :
1. Μέλη του οικείου Επιμελητηρίου
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.  

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς και με Φ.Π.Α.) δηλ. :
– τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.
– συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, Φ.Π.Α., κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς επίσης και η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα και οι οποίες θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί στην προσφορά του υποψηφίου. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και εφόσον αξιολογηθεί θετικά θα προχωρήσει στο άνοιγμα του φακέλου των « ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και εφόσον αυτές πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές θα συνεχιστεί η διαδικασία με την αποσφράγιση του φακέλου των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για όλη την προμήθεια συνολικά.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση από την υπηρεσία μας, στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Αιτωλ/νίας, προκειμένου να διανεμηθούν αναλόγως στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών και στα Τμήματα αυτής σε Αγρίνιο και Ναύπακτο. 

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 31/10/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ., στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Διοικητήριο, 30200 Μεσολόγγι.
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση και θα δεσμεύουν τους υποψήφιους για 150 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ: 26313-61668 (κα Δακαλάκη Παναγιώτα). 

Ε.Π.
Η Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Αιτωλ/νίας 

 

Σταρακά Χριστίνα 

 

 

 

 
 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Printing Technology: Impact Dot Matrix 24 pin
• Print Head : 24 needles, life > 400 million characters (equivalent to > 1 Billion strokes/wire)
• Consumables: Black ribbon, life > 10 million characters
• Noise Level :
• Print Speed : (@ 10 cpi) 580 cps (VHSD), 520 cps (HSD), 400 cps (Draft), 200 cps (NLQ), 133 cps (LQ),BIM: 2400 dps .
• Line Lenght : 94 columns @ 10 cpi, 112 columns @ 12 cpi, 141 columns @15 cpi
• Horizontal Spacing: 5, 6,7.5, 8.5, 10, 12,15, 16.6, 17.1, 20, 24 cpi and proportional
• Paper Handling: Single sheet, envelopes, label: thickness 0,065 -0,65 mm, weight 40 gr/m 2-200 gr/m2
• Passbook (horizontal and vertical): thickness up to 2,7 mm
• Size (wxh): 65 x 65 mm (min) 244 x 470 mm (max)
• Copies : 1 original + 6 copies
• Special Functions: Automatic Gap Adjustment (AGA), Document Auto Alignment, Bidirectional Logic Seeking , Auto Border Recognition, Optical Mark Reading, Automatic Set-up
• Display : LCD display – 2 lines with 16 characters each
• Graphic Resolution: 60, 120, 180, 240, 360 horizontal – 72, 90, 180, 216, 360 vertical Character Set: 21 International Code Page, 28 International Character Set, Gost, Mazovia, Farsi
• Barcodes : UPC A/E, EAN 8/13, Code 11/39/93/128, ADD-ON 2/5, BCD, MSI, 2/5 Interleaved, 2/5 Matrix, 2/5 Industrial, Postnet, Codabar .
• Resident Font: Draft, Courier, Gothic (Sans Serif), Roman, Prestige, Presentor, Script, OCR-A/B, Boldface, Italic
• Resident Emulations: IBM Personal Printer 2390+, IBM Proprinter XL24-XL24AGM, Epson LQ2550/LQ1170/ESC/P , IBM 4722, Olivetti PR40plus/PR2/PR2845, IBM 9068, HPR 4915, UNISYS EFP Series .
• Interface
o Standard: Parallel, Serial RS-232 C, USB 2.0 Full Speed (Automatic Interface Switching) Optional: 2nd Serial, 2nd USB device High Speed, Ethernet 10/100, up to 3 USB Hub ports, USB Host (2.0 Full Speed OHCI)
o Input buffer: up to 128 Kbytes
• Drivers : Windows 2000, XP, Vista (32-64 bits), Windows 7 (32-64 bits)
• Reliability : MTBF > 10.000 hours – MTTR 16 minutes
• Energy Star compliant
• Optional Devices
o Scanner
o Front/rear colour scanner, 16 million colours RGB, 256 grey levels, up to 600 dpi, Twain compatible, scan size from ID card to A4.
o Scanning speed (front/rear): up to15 inch/sec Mono, up to 7,5 inch/sec Colour
o MSRW
o Magnetic strip read/write, 4 bit code – Reading speed 13 inch/sec
o Characters: ASCII 30-3F, Field dupl., DIN 32774,ANSI, IBM 3604, Burroughs
o MICR
o MICR reader – Reading speed 27 inch/sec
o CMC7 and E13B supported.