Τη Δευτέρα 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. θα διεξαχθεί δια περιφοράς η 4η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 72/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Έγκριση πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 Δήμου Αγρινίου του υποτομέα ΟΤΑ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων  προϋπολογισμού 2020  δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

 1. Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2020,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 237/17-12-1980 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Κιτσοπάνος).

 

 1. Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου, Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και Δ.Ε.Η. Α.Ε.

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Κιτσοπάνος).

 

 1. Εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής με θέμα: «Τροποποίηση προγράμματος δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Αγρινίου έτους 2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

 

 1. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Λήψη απόφασης για διατήρηση ή μη θέσεων φορτοεκφορτώσεων επί της οδού Σουλίου 10,11&37,στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

 1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 972/10-1-2020 αιτήσεως του κ. Ντζάλα Ιωάννη του Γεωργίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 506Β σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας). 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος στο ΟΤ 427 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, επί αιτήσεως Ευαγγελίας Τσόλκα.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος στο ΟΤ 427 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, επί αιτήσεως Φώτιου Τσόλκα και Σπυριδούλας Δημάδη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Α) Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος, ιδιοκτησίας Γεωργίου Μακρόπουλου στο Ο.Τ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου.

Β) Ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 30-7424.017 με τίτλο: «Αποζημίωση Γεωργίου Μακρόπουλου στο Ο.Τ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στις ιδιοκτησίες με κτηματολ. αριθμούς 011301 & 011302 στο Ο.Τ. 776 , επί αιτήσεως Μαριάνθης Καραλή.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).