Το SMART4ALL προσκαλεί υποψήφιους για το 1ο Open Call σε Πειράματα Μεταφοράς Στοχευμένης Τεχνογνωσίας FTTE. Τα βραβεία αποτελούν μέρος του προγράμματος SMART4ALL που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

 

Σχετικά με τα Πειράματα Μεταφοράς Στοχευμένης Τεχνογνωσίας (Focused Technology Transfer ExperimentsFTTE)

Τα FTTEs είναι ένας νέος τύπος πειραμάτων σύντομης διάρκειας (έως 12 μήνες) που επιτρέπουν τη δημιουργία διακρατικών συνεργειών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ Βιομηχανικών εταίρων και Ακαδημαϊκής κοινότητας. Τα FTTEs υποστηρίζουν έργα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και προσφέρουν καθοδήγηση προς την επιτυχή εμπορευματοποίησή τους. Σε αυτόν τον τύπο πειραμάτων, ο ένας εταίρος μεταφέρει στον άλλο (φορέα υποδοχής) μια συγκεκριμένη τεχνολογία HW ή SW που θα οδηγήσει σε βελτιωμένα προϊόντα ή διαδικασίες. Στα FTTEs, συμμετέχουν δύο διαφορετικές οντότητες από δύο διαφορετικές χώρες: ένας Ακαδημαϊκός/Ερευνητικός φορέας και ένας Βιομηχανικός ή δύο Βιομηχανικοί εταίροι. Ο Βιομηχανικός εταίρος ενεργεί ως ο επι κεφαλής εταίρος στην κοινοπραξία.

Τα FTTEs εστιάζουν τομείς που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα τρέχοντα προγράμματα Smart Anything Everywhere (SAE) και περιλαμβάνουν  τα παρακάτω:

• Ψηφιοποιημένες μεταφορές

• Ψηφιοποιημένο περιβάλλον

• Ψηφιοποιημένη γεωργία

• Ψηφιοποίηση οπουδήποτε

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι κοινοπραξίες αποτελούνται από δύο διαφορετικές οντότητες από δύο διαφορετικές χώρες περιλαμβάνοντας ένα Ακαδημαϊκός/Βιομηχανικό εταίρο που λειτουργεί ως Πάροχος Τεχνολογίας και ένας Βιομηχανικός

Συνολικά, 67 διακρατικά πειράματα εφαρμογών Pathfinder Application Experiments (PAEs) θα υλοποιηθούν από τα μέλη της κοινοπραξίας SMART4ALL και από κοινοπραξίες τρίτων, οι οποίες θα υποστηρίζονται οικονομικά μέσω 3 ανοιχτών προσκλήσεων (open calls) των ακόλουθων 3 τύπων:

1) Πειράματα μεταφοράς γνώσης (KTEs), τα οποία περιλαμβάνουν έναν νέο τύπο πειραμάτων σύντομης διάρκειας που επιτρέπουν την παρουσίαση μικρότερων έργων ή λιγότερο ώριμων ιδεών, τη δοκιμή τους και  την πιθανή εύρεση του εύφορου εδάφους για την περαιτέρω ανάπτυξη και αποκάλυψη των δυνατοτήτων του προϊόντος.

2) Πειράματα στοχευμένης μεταφοράς τεχνογνωσίας (FTTEs), τα οποία εστιάζουν σε μία από τις τέσσερις καθορισμένες περιοχές που δεν εκπροσωπούνται. Τα FTTEs θα δώσουν την ευκαιρία να δημιουργηθούν συνέργειες επιταχύνοντας έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και θα προσφέρουν καθοδήγηση προς την επιτυχή εμπορευματοποίησή τους.

3) Πειράματα μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ τομέων (CTTEs), που στοχεύουν σε πιο σύνθετες διεπιστημονικές μεταφορές γνώσης και παραγωγή νέων CLEC CPS και των τεχνολογιών IoT σε ευρύτερες αγορές.

Τα SMART4ALL PAEs έχουν ως στόχο την ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων χαμηλής ενέργειας (Customized Low Energy Computing-CLEC) για κυβερνοφυσικά συστήματα (Cyber Physical Systems-CPS) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things-IoT) και σκοπεύουν να συνδυάσουν ένα σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών που ενώνουν μαζί σε ένα κοινό όραμα διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Οι κοινοπραξίες αποτελούνται από δύο διαφορετικές οντότητες από δύο διαφορετικές χώρες περιλαμβάνοντας ένα Ακαδημαϊκός/Βιομηχανικό εταίρο που λειτουργεί ως Πάροχος Τεχνολογίας και ένας Βιομηχανικός εταίρο που λειτουργεί ως Φορέας Υποδοχής Τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι κοινοπραξίες μπορούν να περιλαμβάνουν τον ακόλουθο τύπο αιτούντων:

• Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά ιδρύματα

• ΜΜΕ και ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες

• Πάροχοι τεχνολογίας γενικά

Οι επιλέξιμες χώρες είναι: Κράτη Μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου), H2020 σχετιζόμενες χώρες και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δεν αναφέρονται παραπάνω και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του προγράμματος εργασίας H2020.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος από τις ακόλουθες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κοσσυφοπέδιο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία ​​και Σερβία.

Οι προτάσεις πρέπει να είναι διακρατικές και μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τύπους οντοτήτων, αλλά η συμμετοχή, τουλάχιστον, μιας ΜΜΕ / Ελαφρώς μεγαλύτερης εταιρείας είναι υποχρεωτική και πρέπει να ηγείται της κοινοπραξίας.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες ΔΕΝ μπορούν να συμπεριλάβουν εταίρους του προγράμματος SMART4ALL.

Υπηρεσία εύρεσης εταίρων

Για αναζήτηση συνεργατών με στόχο την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του SMART4ALL, δημιουργήθηκε υπηρεσία εύρεσης εταίρων που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://matchmaking.smart4all-project.eu/.

Κρίση COVID-19

Τα Open Calls του SMART4ALL θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμογές CLEC που διευκολύνουν τη διαχείριση κρίσεων COVID-19 και όλες τις πτυχές της ζωής εστιάζοντας στους τέσσερις κατακόρυφους τομείς: Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον, Ψηφιοποιημένη Γεωργία και Ψηφιοποίηση Οπουδήποτε. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες λύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα υποστηρίξουν και την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19, οι προτάσεις που αφορούν σε πειράματα που υπάγονται σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς και αφορούν καινοτομία για την αντιμετώπιση του COVID-19  θα αξιολογηθούν θετικά. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποβολές σχετικές με την αντιμετώπιση τρεχόντων και μελλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από την κρίση COVID-19 θα λάβουν 1 επιπλέον βαθμό στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησής τους.

Ποια είναι τα οφέλη;

•    Οικονομική υποστήριξη έως και 80.000 €

•    Δημιουργία νέων συνεργασιών

•    Υποστήριξη επιχειρηματική, σε θέματα ηθικής, τεχνολογική, χρηματοδοτική από διεθνώς    αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες

•    Συμμετοχή σε καινοτόμες υπηρεσίες καθοδήγησης

Πώς να υποβάλλετε;

Ο Οδηγός Υποβολής και συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του SMART4ALL ApplicationKit (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now)

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων FTTE είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στις 14:00, ώρα Ελλάδος.

Σχετικά με το πρόγραμμα SMART4ALL

Το SMART4ALL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ και στοχεύει στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 25 εταίρων από 16 χώρες, αλλά στοχεύει να προσεγγίσει περισσότερες.

Ο Ψηφιακός Κόμβος Καινοτομίας SMART4ALL αναπτύσσει ικανότητες μεταξύ Ευρωπαίων ενδιαφερομένων μερών μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν γνώσεις και τεχνολογία μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Βιομηχανίας. Το έργο στοχεύει σε κυβερνοφυσικά συστήματα, σε υπολογιστικά συστήματα χαμηλής ενέργειας και στο Διαδίκτυο-των-Πραγμάτων συνδυάζοντας ένα σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών κάτω από ένα κοινό όραμα με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών.

 


 

   
Λήξη Υποβολών 30 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00 ώρα Ελλάδος
Δικαιούχοι Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ/Ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες, Πάροχοι τεχνολογίας γενικά
Χρηματοδότηση Μέγιστη χρηματοδότηση ανά κοινοπραξία: έως 80,000€ EU Funds
Περισσότερες Πληροφορίες https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now
Υποβολή Προτάσεων https://smart4all.fundingbox.com/

 

 


Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του SMART4ALL (https://smart4all-project.eu/joinus/) για περισσότερα νέα και ανακοινώσεις του έργου.

Όλοι οι περιφερειακοί και εθνικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα  επόμενα Open Calls θα πρέπει να επισκέπτονται τον ιστότοπο http://www.smart4all-project.eu ή να ακολουθούν το έργο στα social media:

page https://www.linkedin.com/SMART4ALLH2020 group: https://www.linkedin.com/groups/12369183/

https://twitter.com/smart_4all

https://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/

https://www.youtube.com/channel/SMART4ALL