Με ομόφωνη απόφασή του κατά την
τελευταία συνεδρίαση,  το Δημοτικό
Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εξέλεξε νέο Πρόεδρο της Αναπτυξιακής
Εταιρείας (ΑΝ.ΜΕ.) τον δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο
Μπαλαμπάνη
. Παραμένουν ως έχουν ορισθεί τα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς επίσης ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος Ανδρέας Βλάχος.
Επίσης με με θέμα την εκλογή νέου
Προέδρου και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο
του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α. Μεσολογγίου) της 4ης
Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας.

Μετά την ψηφοφορία, νέος πρόεδρος
εκλέχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Λάμπρος
Σταθόπουλος,
ενώ μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι : Σταθόπουλος
Λάμπρος (Πρόεδρος), Σπ. Καρβέλης και Γ. Κοντογιάννης με αναπληρωματικό μέλος
τον Ανδρέα Σπανό.