105.000€ διατίθενται με απόφαση του Ν.Σ. Αιτωλοακαρνανίας για:
· Τον σχεδιασμό, την επεξεργασία και τη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο.
· Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Διασφάλισης Διαχειριστικής Επάρκειας στη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, για την υλοποίηση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαθρωτικά Ταμεία.
· Την κατάρτιση του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, για το Σύστημα Διαχείρισης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαθρωτικά Ταμεία.

Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι η πιστοποίηση των υπηρεσιών της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας ενόψει προφανώς του ΕΣΠΑ 2007-13 δηλαδή του Δ΄ ΚΠΣ, κάτι που θεωρείται απαραίτητο για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων.