Πρόσκληση για συμμετοχή σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου που θα γίνει “δια περιφοράς” την προσεχή Παρασκευή 15 Μαΐου κοινοποιήθηκε πριν από λίγο στα μέλη του σώματος με δυο θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

“Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η  ΜΑΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξης 09.00 και λήξης 11.00 π.μ. .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 τευχ. Α), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ’αριθμ.40/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.        Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
2.        Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού ακτών (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).