Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ορίστηκε ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου, Νίκος Καραπάνος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ αποτελούμενο από τοπικούς και περιφερειακούς εκλεγμένους εκπροσώπους και των 27 κρατών μελών. Μέσω της ΕτΠ, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις των κρατών μελών.

Η ελληνική αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 12 τακτικά και 12 αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της είναι αιρετοί εκπρόσωποι της πρώτης και της δεύτερης βαθμίδας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή πολιτικώς υπόλογοι ενώπιον μιας εκλεγμένης συνέλευσης.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ο κ. Καραπάνος ορίστηκε και μέλος της επιτροπής μετανάστευσης της ΚΕΔΕ.