Απάντηση σε ερώτηση στη βουλή Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, για το ανοιχτό ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι, έδωσε, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός Παιδείας στην απάντησή της, δεν αφήνει περιθώριο για “κάτι καλύτερο” στο Μεσολόγγι πλην του υφιστάμενου σχεδιασμού από τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών. Ταυτόχρονα υπεραμύνεται της θέσπισης του μέτρου για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Αναλυτικά η απάντηση:.

Κάθε μεταβολή στην ακαδημαϊκή δομή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του σχετικού ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, και σε κάθε περίπτωση προϋποθέτουν αίτημα του οικείου ιδρύματος. Η διαμόρφωση της υφιστάμενης ακαδημαϊκής δομής του Πανεπιστημίου Πατρών έλαβε χώρα με τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υπέβαλε με το αριθμ. πρωτ. 224/9164/29-03-2021 έγγραφο, το «Στρατηγικό Σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη» του ιδρύματος, το οποίο εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ 184/22-3-2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Το εν λόγω σχέδιο διαβιβάστηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. στον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης προκειμένου για τη διατύπωση εισήγησης από το Ανώτατο Συμβούλιο. Σύμφωνα δε με το υπ’ αριθμ πρωτ 21426/11-05-2021 έγγραφο του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης,

«Το Ανώτατο Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε κατ’ αρχήν το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών ως μια τεκμηριωμένη πρόταση που λειτουργεί με γνώμονα τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων αδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων, τη βιωσιμότητα του συνόλου των Σχολών και των Τμημάτων και την περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη του ΑΕΙ».

Επίσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Αρχής, το Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε καθώς «Πρόκειται για μια τεκμηριωμένη πρόταση του Ιδρύματος που έχει την κατά πλειοψηφία αποδοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας και λειτουργεί με γνώμονα τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων αδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων, τη βιωσιμότητα του συνόλου των Σχολών και των Τμημάτων και την περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη του ΑΕΙ.

Η συγκεκριμένη πρόταση σέβεται τις επιστημονικές περιοχές και το υφιστάμενο διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη των φοιτητών να φοιτούν σε ευρύτερες πανεπιστημιακές κοινότητες.

Ταυτόχρονα, ενώ υπόσχεται να συνεχίσει την παρουσία του Ιδρύματος στις υφιστάμενες έδρες Τμημάτων και στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των περιοχών, αποτρέπει τη γεωγραφική απομόνωση των Τμημάτων και ενισχύει τις δυνατότητες διεπιστημονικών συνεργειών μεταξύ τους».

Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ πρωτ. 55248/Ζ1/18-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ανωτέρω κοινοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών προκειμένου για την υποβολή σύμφωνης γνώμης και πλήρους πρότασης της Συγκλήτου, ώστε στη συνέχεια να εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των προαναφερθεισών ακαδημαϊκών μεταβολών κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 191 του ν. 4823/2021 (Α΄136/3-8-2021). Περαιτέρω, το Πανεπιστήμιο με το υπ’ αριθμ πρωτ. 480/16751/27-5-2021 έγγραφό του γνωστοποίησε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. την παροχή σύμφωνης γνώμης από τη Σύγκλητο, στην υπ’ αριθμ. 187/27-5-2021 συνεδρίασή της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Πανεπιστήμιο Πατρών απέστειλε στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., με το υπ’ αριθμ. 5323/30-07-2021 έγγραφό του, την τελική πρόταση του Ιδρύματος για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία και μεταφορά έδρας Τμημάτων του (συνεδρίαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ. 190/29-07-2021) και η πρόταση αυτή διαβιβάστηκε στην ΕΘ.Α.Α.Ε. με το αριθμ. πρωτ. 97082/Ζ1/05-08-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διατύπωση γνώμης επ’ αυτής.

Στη συνεδρίαση με αριθμό 25/27-09-2021 το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. συζήτησε εκτενώς το θέμα και ενέκρινε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως ψηφίστηκε στην υπ’ αρ. 190/29-07-2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Το σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος προωθείται προς υπογραφή.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση, μετά από διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, έχουν ζητηθεί οι προτάσεις των Ιδρυμάτων που θα αφορούν σε μετεξελίξεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή αλλαγές τμημάτων στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της αναδιάρθρωσης του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας.

Όσον αφορά στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αυτή θεσπίστηκε για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών, για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών, και για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

Επισημαίνεται ότι κοινωνική πολιτική δεν συνιστά η εισαγωγή υποψηφίων στα πανεπιστήμια με βαθμό 1 και 2 στα 20, που οδηγεί νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους σε αδιέξοδο, εφόσον η προοπτική να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν είναι μηδαμινή ή η προοπτική να εργασθούν στο αντικείμενο των σπουδών τους είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Κοινωνική πολιτική συνιστά η λειτουργία εσπερινών σχολείων για εργαζόμενους μαθητές και η ρύθμιση για την εισαγωγή των αποφοίτων Εσπερινών Λυκείων στα Α.Ε.Ι. σε αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, καθώς επίσης και η παροχή πραγματικών δυνατοτήτων και εναλλακτικών διαδρομών, όπως η επαγγελματική κατάρτιση.”

 

Συνοπτικά τα ερωτήματα που έθεταν στην κυρία Κεραμέως οι βουλευτές της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ήταν  τα εξής:

1. Προτίθεσθε να καλύψετε άμεσα τις θέσεις που διακηρύξατε ότι είναι διαθέσιμες στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε κανένα περιφερειακό πανεπιστημιακό τμήμα να μην στερηθεί ικανό αριθμό πρωτοετών φοιτητών και οδηγηθεί νομοτελειακά στον σταδιακό μαρασμό και στην κατάργησή του;

2. Εξετάζεται η μεταφορά στο Μεσολόγγι νέων τμημάτων από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως έσχατη λύση στον επικείμενο αφανισμό των δομών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη, μετά τη μείωση των εισακτέων;

3. Προτίθεσθε να αναθεωρήσετε και να καταργήσετε το μέτρο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, καθώς, αποδεικνύεται άδικο για τους υποψήφιους και καταστροφικό για την επιβίωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων;