Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου προσκαλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του στην ενημερωτική ημερίδα που θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του τη Δευτέρα 21, Αυγούστου και ώρα 19:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Μεσολογγίου, με αντικείμενο τη δημιουργία Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (Ενεργειακή Κοινότητα).

 

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε οι επιχειρήσεις του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου να απαλλαγούν από το ενεργειακό κόστος, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

 

Στη διάρκεια της ημερίδας πρόκειται να αναλυθούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.), τα βήματα δημιουργίας της, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και το χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση του πρώτου έργου της. Ως πρώτο έργο της Κοινότητας ορίζεται η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου αυτοπαραγωγής ενέργειας, ούτως ώστε να επιτευχθεί η αυτοπαραγωγική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

 

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε. Λάμπρος Δημητρογιάννης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαδικασία δημιουργίας της Κοινότητας, Γιάννης Τσιριμώκος.

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης θα γίνει ανοιχτός διάλογος για να απαντηθούν όλες οι απορίες των συμμετεχόντων, με σκοπό την ταχύτατη έναρξη του εγχειρήματος και το μέγιστο δυνατό ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων του Δήμου μας σε αυτό.

 

Πληροφορίες σχετικά με τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.)

 

Με το Ν. 5037/2023 δίνεται η δυνατότητα της ίδρυσης Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας.

 

Πρωταρχικός σκοπός της Κ.Α.Ε. δεν είναι το οικονομικό κέρδος, αλλά η προσφορά στα μέλη της και στις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής της, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους .

 

  1. Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) δραστηριοποιούνται εντός μιας (1) περιφέρειας.

 

  1. Οι Κ.Α.Ε. ασκούν τουλάχιστον μια (1) από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παραγωγή, κατανάλωση, αποθήκευση και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

  1. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η Κ.Α.Ε.:

 

α) δύναται να επιμερίζει, εντός της Κοινότητας, την ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργειας (Α.Π.Ε.), η οποία παράγεται από σταθμούς παραγωγής και αποθηκεύεται σε σταθμούς αποθήκευσης, ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε.,

 

β) έχει πρόσβαση σε όλες τις αγορές ενέργειας, τόσο απευθείας, όσο και μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, κατά τρόπο που δεν εισάγονται διακρίσεις.

 

  1. Οι Κ.Α.Ε. δύνανται να ασκούν επιπλέον:

 

α) εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από σταθμούς Α.Π.Ε. σταθμούς Α.Π.Ε. με αποθήκευση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μελών τους, των καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε.,

 

β) διαχείριση, ιδίως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή βιομεθάνιο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων,

 

γ) εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.,

 

δ) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε.,

 

ε) σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή παροχή τεχνικής υποστήριξης, στους ανωτέρω τομείς,

 

στ) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

 

ζ) παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε.,

 

η) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας,

 

θ) υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας καταναλωτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Κ.Α.Ε., όπως η παροχή ή ο συμψηφισμός ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω,

 

ι) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με τον ν. 4439/2016 (Α’ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών,

 

ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381/21.6.2018 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2672),

 

ιβ) άσκηση δραστηριότητας σωρευτικής εκπροσώπησης κατά την περ. λβ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/ 2011 (Α’ 179),

 

ιγ) άσκηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κατά την περ. ι του άρθρου 2 του ν. 4710/ 2020 (Α’ 142),

 

ιδ) δράσεις κοινής ωφέλειας που σχετίζονται με την επάρκεια και τον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, ενέργειας, καυσίμων και νερού.